common lands

Closed
24 April 2017 to 12 May 2017
Facilitators
Joana Rocha Dias
Henrique Pires dos Santos
Mozambique
Angola
Sao Tome and Principe
Cape Verde
Guinea-Bissau
Brazil
Timor-Leste
Portugal
CPLP countries

 

Reports & Research
September 2014
India

This report comprises of a comprehensive assessment of the status of land governance in the Indian state of Bihar, by using the World Bank’s Land Governance Assessment Framework (LGAF) during 2013-1014. This report presents its findings. The assessment was taken up in nine distinct thematic areas of land governance as envisaged in the LGAF.

Reports & Research
December 2014
India

This report comprises of a comprehensive assessment of the status of land governance in the Indian state of Andhra Pradesh, by using the World Bank’s Land Governance Assessment Framework (LGAF) during 2013-1014. This report presents its findings. The assessment was taken up in nine distinct thematic areas of land governance as envisaged in the LGAF.

Reports & Research
August 2014
India

This report comprises of a comprehensive assessment of the status of land governance in the Indian state of West Bengal, by using the World Bank’s Land Governance Assessment Framework (LGAF) during 2013-1014. This report presents its findings. The assessment was taken up in nine distinct thematic areas of land governance as envisaged in the LGAF.

Reports & Research
December 2014
India

This report comprises of a comprehensive assessment of the status of land governance in the state of Jharkhand, by using the World Bank’s Land Governance Assessment Framework (LGAF) during 2013-1014. This report presents its findings. The assessment was taken up in nine distinct thematic areas of land governance as envisaged in the LGAF.

Reports & Research
October 2014
India

This report comprises of a comprehensive assessment of the status of land governance in the state of Karnataka, by using the World Bank’s Land Governance Assessment Framework (LGAF) during 2013-1014. This report presents its findings. The assessment was taken up in nine distinct thematic areas of land governance as envisaged in the LGAF.

Salme Village beside the Solu River, on the right is the newly built bridge over the river. It is located in Nuwakot District, Nepal. Asian Development Bank.
Global

By Andy White, Coordinator of the Rights and Resources Initiative

Manuals & Guidelines
June 2010
South Africa

[XHOSA} Umhlaba wesisa kamasipala lusiphathela ithuba elilodwa lophuhliso lwamaphandle nohlaziyo kwezemihlaba nezolimo. Umthetho usixelela ukuba umhlaba wesisa kamasipala kufuneka ube negalelo kuhlaziyo kwezemihlaba apho uthi wenziwe ufumaneke ukuze usetyenziselwe ulimo ngabo babesakuya bengavumelekanga kwixa langaphambili ukuba

bafumane imihlaba yeziza zikamasipala. Abahlali basezidolophini abahluphekileyo nabanqwenela

ukuzibandakanya kwiinkuthalo zolimo kufuneka ngoko bacebe ukwenza amabango okufumana umhlaba wesisa kamasipala.

[ENG] 

Manuals & Guidelines
June 2010
South Africa

[AFR] Munisipale meentgrond skep ’n unieke geleentheid vir landelike ontwikkeling en grond- en agrariese hervorming. Wetgewing bepaal dat munisipale meentgrond moet bydra tot grondhervorming. Meente moet beskikbaar gemaak word vir landboudoeleindes vir diegene wat voorheen toegang tot die soort grond ontsê is. Arm dorpsinwoners wat wil deelneem aan landbou, moet saamspan om toegang tot munisipale meentgrond op te eis.